IJsselwind
geeft garanties,
en meer

IJsselwind geeft garanties, 
en meer

Veel mensen in de Stedendriehoek ondersteunen het initiatief van IJsselwind. Maar er zijn bewoners die zich zorgen maken over de mogelijke komst van windmolens in de buurt. Bijvoorbeeld over geluidsoverlast, overlast door slagschaduw van de wieken en mogelijke waardedaling van hun woningen. En ze vragen zich af of er geen andere alternatieven zijn, zoals zonnepanelen. IJsselwind wil graag dat de molens er komen. Maar wij hebben begrip voor de zorgen van omwonenden.

Wij garanderen dat IJsselwind voldoet aan alle door de overheid gestelde eisen aan het plaatsen van windmolens. Bijvoorbeeld wat betreft geluid en slagschaduw. Maar we doen meer dan dat. Als het kan, zorgen we dat de eventuele hinder lager is dan wettelijk is toegestaan. En wij laten de omgeving meeprofiteren van de opbrengsten. Commerciële ontwikkelaars van windmolenparken, die ook belangstelling hebben om op deze locaties windmolens te plaatsen, doen dit niet.

Waarom zijn windmolens nodig om schone
energie op te wekken?

Met elkaar kunnen we echt iets doen om de effecten van klimaatverandering door het gebruik van vervuilende fossiele energiebronnen tegen te gaan. Maar dan hebben we alle mogelijks schone-energiebronnen hard nodig: zon, aardwarmte, warmtekracht, maar ook wind.

Bij de keuze spelen diverse aspecten een rol, zoals: is er voldoende wind? Is er voldoende zon? Is er voldoende draagvlak in de omgeving? Hoe veel ruimte is er?

Wat betreft de ruimte: die is in Nederland vaak schaars. Windmolens hebben als voordeel dat ze veel minder beslag leggen op ruimte dan zonnepanelen. Eén windmolen produceert dezelfde hoeveelheid elektriciteit als 12 voetbalvelden met zonnepanelen.

Hoe zit het met geluid van windmolens?

Volgens de regels mag het jaargemiddelde geluidniveau (grenswaarde) aan de buitengevel van een woning door een windmolen niet hoger zijn dan gemiddeld 43 decibel. Ter vergelijking: stemgeluid zit tussen 70 en 80 dB.

De woningen rond de windmolens staan zo ver bij de molens vandaan (>400 meter), dat deze norm nergens wordt overschreden. Dat garandeert IJsselwind.

Hoe zit het met de slagschaduw van de wieken?

Als slagschaduw (bewegende schaduw van de wieken) op het raam van een woning valt, kan dat hinderlijk zijn. De windmolen die IJsselwind wil bouwen, worden uitgerust met een stilstandvoorziening. Hierdoor schakelt de molen uit als slagschaduw daadwerkelijk optreedt op de woningen. De windmolen gaat weer draaien wanneer de schaduw voorbij de woning is getrokken. Het gaat hierbij om de woning, niet om slagschaduw op schuren e.d.

IJsselwind garandeert dat mensen in de directe omgeving geen hinder in de woning ervaren van slagschaduw van de molenwieken.

Hoe zit het met de waarde van woningen
nabij windmolens?

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de mogelijke daling van de woningwaarde in de directe omgeving van windmolens. Een van de weinige onderzoeken hiernaar dateert uit 2014.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat windmolens zorgen voor een gemiddelde waardedaling tussen 1,4 tot 2,3 procent van woningen binnen een straal van 2 kilometer van een windmolen. Maar ook dat windmolens niet zorgen voor extra daling van de woningwaarde als er ergens al windmolens staan, zoals hier het geval is.

Huiseigenaren hebben juridische mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de hoogte van WOZ-aanslag of planschade die samen kunnen hangen met nieuwe windmolens in de omgeving. De rechter velt daarover een oordeel.

VRAGEN

0%

van de huishoudens in Eefde en Zutphen worden straks door onze 3 windmolens van duurzame stroom voorzien