Ons Plan 2018-01-22T10:09:08+01:00

ONS PLAN

Download onze brochure

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen drie windmolens bouwen langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Twee van de molens zijn van IJsselwind, één molen komt op grond van het waterschap.

De windmolens wekken samen voldoende stroom op voor bijna dertig procent van alle huishoudens in Zutphen en Eefde. De hoogte van de molens wordt, inclusief wieken, tussen de 170 en 185 meter hoog. De opbrengsten komen ten goede aan het eigen gebied.

Over de locatiekeuze is goed nagedacht. In een straal van 400 meter rond deze locaties staan geen woningen. Het geluidsniveau voor omwonenden blijft hierdoor overal binnen de gestelde geluidsnormen. De locaties voldoen ook aan alle andere milieueisen, zoals schaduw en natuur. Ten slotte sluiten de locaties aan bij al bestaande windmolens, hoogspanningsmasten, bedrijventerrein en (vaar)wegen. Ze voldoen hiermee aan het vereiste ‘bundelingsprincipe’ van de rijksoverheid.

ONS PLAN IN BEELD

molen-groot

170 meter

Groene Stroom: 23,6 mln kWh/jr
Huishoudens: 6750
% Eefde & Zutphen: 29,7 %

Opbrengsten 20 jr: 7,5 mln
Gebiedsfonds: € 56.000 – 65.000 per jaar

Wat levert het op?

Om te beginnen lokaal opgewekte, schone en duurzame energie voor bijna dertig procent van alle huishoudens in Eefde en Zutphen. Maar ook geld. Dat geld blijft in het gebied zelf. Het wordt geïnvesteerd in nieuwe lokale, schone-energieprojecten en in de directe omgeving van de windmolens. Hoe ziet dat eruit?

1. Gebiedsontwikkeling
IJsselwind en het waterschap investeren direct bij de bouw van de windmolens eenmalig ca. 100 duizend euro in gebiedsontwikkeling rond de molens. Daarbij valt te denken aan individuele maatregelen om de door omwonenden ervaren overlast verder te beperken dan de wettelijke norm. Maar ook aan landschappelijke verbeteringen.

2. Nieuwe schone-energieprojecten
De vier in IJsselwind deelnemende energiecoöperaties krijgen 20 jaar lang ieder 1/5 deel van de winst. Dit geld gebruiken ze voor nieuwe energieprojecten.

3. Gebiedsfonds
IJsselwind en het waterschap storten twintig jaar lang jaarlijks 1/5 van de winst in een gebiedsfonds voor bewoners in de omgeving van de molens. Het gaat om een bedrag van tussen de 56 en 65 duizend euro per jaar.

De lokale gemeenschap bepaalt zelf voor welke doelen het geld in het gebiedsfonds wordt gebruikt. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: nieuwe uniformen voor de muziekvereniging, een deelauto voor mantelzorgers, faciliteiten om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, een bijdrage aan een nieuw club- of buurthuis.

Op dit moment wordt met gebiedsvertegenwoordigers nagedacht over de concrete invulling van het gebiedsfonds en het beheer ervan. In het voorjaar van 2018 is hier naar verachting meer duidelijkheid over.

De planning

De gemeente Zutphen heeft in het najaar van 2017 ingestemd met de plannen van IJsselwind en waterschap Rijn en IJssel. Dit is gebeurd op basis van uitgevoerde onderzoeken naar de haalbaarheid, het draagvlak en de milieueffecten van de plannen.

Download samenvattingen van deze onderzoeken

Met de steun vanuit de gemeente gaat een volgende fase. Hieronder een kort overzicht van de voornaamste activiteiten in de komende periode (tot zomer 2018).

  • Verdere uitwerking van het gebiedsfonds, samen met vertegenwoordigers in het gebied.

  • Met direct omwonenden om de tafel om te kijken hoe eventueel door hen ervaren overlast verder kan worden verminderd dan wettelijk is vereist, en hoe we de gebiedskwaliteit kunnen verbeteren.

  • Opstellen van een voorkeursalternatief op voor de plannen. Dit voorkeursalternatief vormt de basis voor de definitieve businesscase, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In het voorkeursalternatief worden definitieve keuzen gemaakt over locatie, hoogte en type molens.

  • Afspraken maken met de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland over aankoop en herbestemming van benodigde gronden voor plaatsing van één van de windmolens en van de bijbehorende boerderij langs de rondweg N348.

  • Afronding Milieu Effect Rapportage en opstellen van een ontwerp-bestemmingplan en omgevingsvergunning.

  • IJsselwind en waterschap maken afspraken over participatie, verkoop en levering van stroom, verdeling van opbrengsten, realisatie, eigendom en exploitatie.

Interesse in een windaandeel?

Profiteer mee van schone energie uit uw eigen omgeving. Koop een windaandeel en maak de komst van de molens mede mogelijk! Een windaandeel is een lening (vanaf 250 euro) aan IJsselwind. Op deze lening ontvangt u een rente van 3 tot 4% per jaar. Dat is een veelvoud van de huidige rente die u krijgt op een spaarrekening. Hebt u interesse? Vul het interesseformulier in. Het verplicht u tot niets.

KLIK HIER

winddeel-badge

0X

Een windmolen levert 40x
meer energie dan de productie kost