ONS PLAN

IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen drie windmolens bouwen langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde. Twee van de molens zijn van IJsselwind, één molen is van het waterschap.

De windmolens wekken samen voldoende stroom op voor bijna dertig procent van alle huishoudens in Zutphen en Eefde. De hoogte van de molens wordt, inclusief wieken, tussen de 170 en 185 meter hoog. De opbrengsten komen ten goede aan het eigen gebied.

Over de locatiekeuze is goed nagedacht. In een straal van 400 meter rond deze locaties staan geen woningen. Het geluidsniveau voor omwonenden blijft hierdoor overal binnen de gestelde geluidsnormen. De locaties voldoen ook aan alle andere milieueisen, zoals schaduw en natuur. Ten slotte sluiten de locaties aan bij al bestaande windmolens, hoogspanningsmasten, bedrijventerrein en (vaar)wegen. Ze voldoen hiermee aan het vereiste ‘bundelingsprincipe’ van de rijksoverheid.

molen-groot

170 meter

Groene Stroom: 23,6 mln kWh/jr
Huishoudens: 6750
% Eefde & Zutphen: 29,7 %

Wat levert het op?

Om te beginnen lokaal opgewekte, schone en duurzame energie voor gebruikers in Eefde en Zutphen. Maar ook geld. Dat geld blijft in het gebied zelf. Het wordt geïnvesteerd in nieuwe lokale, schone-energieprojecten en in de directe omgeving van de windmolens. Hoe ziet dat eruit?

1. Gebiedsontwikkeling IJsselwind en het waterschap investeren in gebiedsontwikkeling rond de molens. Daarbij valt te denken aan individuele maatregelen om de door omwonenden ervaren overlast verder te beperken dan de wettelijke norm. Maar ook aan landschappelijke verbeteringen.

2. Nieuwe schone-energieprojecten De winst van IJsselwind wordt door ZutphenEnergie gebruikt voor het opstarten en uitvoeren van nieuwe energieprojecten.

3. Gebiedsfonds IJsselwind en het waterschap storten twintig jaar lang jaarlijks een deel van de winst in een gebiedsfonds voor bewoners in de omgeving van de molens. De lokale gemeenschap bepaalt zelf voor welke doelen het geld in het gebiedsfonds wordt gebruikt. Dat kan van alles zijn. Bijvoorbeeld: nieuwe uniformen voor de muziekvereniging, een deelauto voor mantelzorgers, faciliteiten om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, een bijdrage aan een nieuw club- of buurthuis.

De planning

IJsselwind heeft de werkzaamheden binnen het project voor een groot deel moeten opschorten in afwachting van de RvS uitspraak (te verwachten in zomer 2024). Pas daarna kan een realistische planning gemaakt worden.

  • Met direct omwonenden om de tafel om te kijken hoe eventueel door hen ervaren overlast verder kan worden verminderd dan wettelijk is vereist, en hoe we de gebiedskwaliteit kunnen verbeteren.

  • Opstellen van een voorkeursalternatief op voor de plannen. Dit voorkeursalternatief vormt de basis voor de definitieve businesscase, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In het voorkeursalternatief worden definitieve keuzen gemaakt over locatie, hoogte en type molens.

  • Afspraken maken met de gemeente Zutphen en de provincie Gelderland over aankoop en herbestemming van benodigde gronden voor plaatsing van één van de windmolens en van de bijbehorende boerderij langs de rondweg N348.

  • Afronding Milieu Effect Rapportage en opstellen van een ontwerp-bestemmingplan en omgevingsvergunning.

  • IJsselwind en waterschap maken afspraken over participatie, verkoop en levering van stroom, verdeling van opbrengsten, realisatie, eigendom en exploitatie.

0X

Een windmolen levert 40x
meer energie dan de productie kost